Politică de confidețialitate

Suntem incantati de interesul acordat pentru serviciile si produsele oferite de compania noastra. Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru gestionarea solutiilor AIAS TRANS TOP SRL. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor AIAS TRANS TOP SRL este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, daca un subiect de date doreste sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, obtinem in general consimtamantul persoanei vizate.

Conditii generale
Siteul web https://www.bulgarasu.ro/ precum si tote subdomeniile acestora sunt administrate de catre societatea AIAS TRANS TOP SRL, ce are sediul in Subcetate, Str. Protopop Elie Câmpeanu 23, judetul Harghita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J19/867/2007, identificata cu CIF 22422855, e-mail contact@bulgarasu.ro, telefon +40 752 016 384. Acestora li se aplica prevederile din prezenta politica. Site si/sau software si/sau https://www.bulgarasu.ro/ reprezinta site-ul web apartinand AIAS TRANS TOP SRL prin care utilizatorul are acces la informatii, servicii si software oferite de AIAS TRANS TOP SRL prin intermediul site-ului https://www.bulgarasu.ro si a (sub)domeniilor sale conexe.

Prezentul document Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialitate face parte din Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale acestor site-uri, disponibile la https://www.bulgarasu.ro/ si in sectiunea „Termeni si conditii de utilizare”.

Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar fara o notificare prealabila. Orice modificare adusă prezentului document intra in vigoare imediat dupa publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informati despre modificarea prezentului document direct pe site, sau dupa caz, prin e-mail. Fara a aduce atingere celor de mai sus, in cazul in care Utilizatorul site-ului continua sa utilizeze site-ul dupa ce a avut loc o modificare a prezentului document, se considera ca respectivul Utilizator este de acord cu modificarile produse.

Va rugam sa luati in considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati in mod neconditionat Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate, Politica de Cookie-uri, precum si Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului si a softului.

In cazul in care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate conditiile stipulate in Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Declaratia confidentialiate si Politica de Cookie-uri, nu poate folosi siteul si softul aferent, si este recomandata incetarea utilizarii acestui site.

Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare, avem o politica menita sa stabileasca modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate, Responsabilul cu protectia datelor

Responsabilul cu protectia datelor desemnat este reprezentat de Horia Urzică, email: horia @ bulgarasu . ro, Telefon: +40 752 016 384, Adresa corespondenta: Str. Strada Protopop Elie Câmpeanu nr. 23, loc Subcetate, jud Harghita.

Acesta este disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul 10:00 - 14:00 pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de GDPR va rugam sa completati formularul din finalul paginii sau sa contactati persoana desemnata pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor.

In finalul acestei pagini regasiti si formularele necesare pentru exercitarea online a drepturilor dvs.

Definitii
Declaratia privind protectia datelor a solutiilor AIAS TRANS TOP SRL se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.

In aceaste documente folosim, intre altele, urmatorii termeni:
a) Date personale – Datele personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizata – Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre controlorul responsabil cu prelucrarea.

c) Prelucrarea – Procesare este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

d) Restrictionarea prelucrarii – Restrictionarea procesarii este marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.

e) Profilarea – Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau miscari.

f) Pseudonimizarea – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare – Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.

h) Procesor – Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

i) Beneficiarul – Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.

j) Tert – Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.

k) Consimtamant – Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Responsabilitate
Personalul AIAS TRANS TOP SRL este implicat direct și face toate eforturile pentru a respecte intimitatea clienților săi, securitatea și confidențialitatea datelor personale încredințate.
AIAS TRANS TOP SRL acordă o atenție deosebită asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura respectarea prevederilor impuse de Regulamentul European 679/2016 (`GDPR`) și a cadrului legislativ aplicabil.

Pentru evaluarea nivelului adecvat de conformitate la prevederile GDPR, AIAS TRANS TOP SRL rulează periodic verificări interne și revizuiri ale măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru a garanta eficacitatea lor și actulizarea la noul cadru legislativ, precum și la necesitățile activității desfășurate.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate luăm în calcul în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Obținerea și păstrarea statutului de organizație de încredere presupune parcurgerea periodică, mimin o dată la doi ani, a unor audituri de conformitate, audituri în care evaluăm gradul securității informatice și a informațiilor, în general, reprezentând o componentă foarte importantă.

Întocmirea și menținerea evidențelor activităților de prelucrare a datelor
Pentru o evidență clară și transparentă AIAS TRANS TOP SRL menține un set de registre de evidență privind datele procesate, consimțăminte obținute, evaluări de impact, solicitări DSAR, precum și Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, întocmite și gestionate de persoana desemnata să asigure poziția de DPO Responsabil cu protecția datelor.

Instruirea personalului în vederea respectării prevederilor GDPR
În vederea conștientizării și responsabilizării personalului angajat, AIAS TRANS TOP SRL a adoptat o serie de masuri tehnice și organizatorice pentru îmbunătățirea acestui aspect. Personalul AIAS TRANS TOP SRL este instruit periodic cu privire la prevederile GDPR, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Angajații care au acces la date cu caracter personal sunt informați asupra caracterului special al acestor date și au luat la cunoștință regulile care li se aplică. Toate prevederile interne privind obligația angajaților din punct de vedere al securității informației sunt aplicabile.

Prin intermediul persoanei care asigura pozitia de DPO si a auditurilor externe, Organizatorul va verifica respectarea și implementarea regulilor interne, a prevederilor GDPR și a dispozițiilor legale în domeniu, precum și a recomandărilor făcute privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cerificarea conformității activităților de procesare conform cu cerințele GDPR
Prin intermediul DPO din cadrul activități sale, a auditurilor interne și externe, AIAS TRANS TOP SRL verifică periodic eficiența măsurilor implementate precum și optimizarea, respectarea și implementarea regulilor interne existente, a prevederilor GDPR și a dispozițiilor legale în domeniu, precum și a recomandărilor făcute privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Terți implicați în procesarea datelor
Terții AIAS TRANS TOP SRL cu rol de imputernicit în relatia procesarii datelor personale asigură la rândul lor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidentialitatea datelor personale încredințate de Organizator, utilizandu-le cu responsabilitate, strict pentru scopul pentru care au fost incredințate. Organizatorul se obligă să impună Imputernicitilor obligații similare și oricărui sub-împuternicit sau terț, care procesează date și pe care AIAS TRANS TOP SRL l-a aprobat.

Colectarea de informații
Site-ul colectează două tipuri de informații de la dumneavoastră: (1) informațiile cu caracter personal pe care ni le transmiteți, și (2) informații fără caracter personal, cum ar fi paginile Site-ului vizitate de dumneavoastră și adresa dumneavoastră IP.

Informații cu caracter personal
Colectăm și utilizăm informații cu caracter personal despre dumneavoastră în următoarele moduri:
Prin înregistrarea pe Site – acolo unde este disponibil aceasta facilitate – puteți furniza https://www.bulgarasu.ro/ date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când vă înregistrați pe Site. De exemplu, un client care se înregistrează pe Site trebuie să furnizeze numele complet, adresa de e-mail și o parolă. Periodic, https://www.bulgarasu.ro/ poate să modifice informațiile pe care le solicită din partea vizitatorilor Site-ului. Prin completarea formularului de comanda/inscriere – acolo une este disponibil acest lucru – pentru a va inscrie sau comanda produse/servicii/materiale digitale trebuie sa ne furnizati date cu caracter personal despre dumneavoastră.

Modulele cookie
„Un modul cookie” este un fișier text de mici dimensiuni, care poate fi utilizat pentru a colecta informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe Site. De exemplu, atunci când o persoană vizitează o pagină a Site-ului, un cookie este introdus pe dispozitivul utilizatorului (în cazul în care utilizatorul acceptă modulele cookie) sau este citit dacă utilizatorul a vizitat Site-ul anterior. Puteți seta majoritatea browserelor (navigatoarelor web) să vă notifice atunci când primiți un modul cookie, sau puteți alege să blocați modulele cookie prin intermediul browserului dumneavoastră, însă, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți profita de elementele personalizate de care beneficiază ceilalți utilizatori ai Site-ului nostru. Unele module cookie pe care le folosim sunt module cookie Flash sau Adobe. Deși sunt inofensive, acestea pot conține informații demografice și, în funcție de browserul utilizat de dumneavoastră, aceste module cookie nu pot, în mod normal, să fie șterse odată cu ștergerea cookie-urilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați browserul dumneavoastră pentru a afla dacă aceste tipuri de cookie-uri sunt stocate și cum pot fi șterse.

Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor
Referrerii-URL (referrers), adrese IP și variabile de mediu („environmental variables”)

https://www.bulgarasu.ro/ poate colecta informații prin intermediul referrerilor-URL, adreselor IP, precum și diferitelor variabile de mediu. Un referrer-URL este informația pe care browserul web o transmite serverului web al siteului https://www.bulgarasu.ro/, care raportează URL-ul de unde ați accesat pagina. O adresă IP este un număr utilizat de computere într-o rețea de Internet, care permite identificarea computerului dumneavoastră, astfel încât datele să vă poată fi transmise (fiecare computer având o adresă IP unică). O variabilă de mediu poate include, printre altele, domeniul din care accesați Internetul, ora la care ați accesat Site-ul, tipul de browser web și tipul sistemului de operare sau al platformei de operare utilizate, adresa de Internet sau site-ul Internet pe care l-ați vizitat înainte de a intra pe Site, paginile Site-ului vizitate de dumneavoastră și adresa site-ului Internet vizitat de dumneavoastră ulterior. https://www.bulgarasu.ro/ poate colecta informații privind adresa IP pentru administrarea Site-ului și colectarea de informații demografice generale.

Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor
Informații privind publicitatea comportamentală (legată de comportamentul utilizatorilor)
Putem utiliza dispozitive de urmărire și module cookie pentru a colecta informații fără caracter personal referitoare la utilizatorii Site-ului nostru. Informațiile colectate ne pot ajuta să vă oferim recomandări și reclame sau vă îndrumăm către un produs sau serviciu de care considerăm că ați putea fi interesați. Scopul acestei colectări de date este de a optimiza experiența dumneavoastră pe Site-ul nostru și de a ne asigura că reclamele care vă sunt prezentate sunt relevante. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Datele de browser
Datele colectate (data și ora accesului, adresa URL a site-ului web care face trimiterea, fișierul apelat, volumul de date transmis, tipul de browser și versiunea, sistemul de operare, adresa IP) sunt utilizate la Realizarea conexiunii cu site-ul web Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare programare
Datele sunt utilizate la incherea unui contract la solicitarea dumneavoastră, constand in achizitia unui bun, produs, serviciu sau material digital.
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare de contact *
Datele sunt utilizate la Comunicarea legată de solicitarea dumneavoastră
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare de testimoniale si recenzii *
Datele sunt utilizate la exprimarea unei opinii sau plasarea unei recenzii cu privire la organizatia noastra, un produs sau serviciu oferit
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date de geo-localizare
Datele sunt utilizate pentru determinarea locaţiei în vederea afișării celui mai apropiat punct de lucru sau a unei oferte disponibile sau personalizate pentru locatiei dvs.
Acest aspect ar permite sistemului siteului web sa genereze linkuri automate care sa includa in descriere denumirea locatiei din care accesati siteul.
Prin citirea IP-ului de unde accesati siteul web, putem identifica o locație apropiata de cea in care va aflati, daca optati să permiteți Site-ului nostru să identifice locația dumneavoastră sau dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau fără caracter personal indică o anumită locație geografică.
Aceste informații ne pot ajuta să vă oferim recomandări bazate pe locația dumneavoastră, să vă prezentăm reclame sau vă îndrumăm către un produs sau serviciu de care considerăm că ați putea fi interesați și care este destinat comercializării către persoanele care au domiciliul în apropierea locației dumneavoastră.
Important: Aceste date nu se stocheaza decat la nivel de sesiune pe serverul noastru, adica dupa parasirea siteului web acestea isi incetaza activitatea. Sesiunile legate de geolocalizare nu sunt relationate cu conturi de utilizatori Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din GDPR

Date de analiză web
Măsurare rază de acțiune, optimizare site-uri web, publicitate bazată pe interese, remarketing, recunoașterea fraudelor per clic & Bots
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor
Dacă în continuare nu este specificat altfel, durata de funcționare a unui modul cookie utilizat este limitată la maxim 1 an. Un modul cookie (în limba engleză:cookie) este un fișier text minuscul, care permite unui site web să recunoască din nou un browser. Modulele cookie sunt stocate pe computer într-un fișier text, iar la următoarea apelare a serverului web sunt reapelate și citite. În calitate de utilizator, prin intermediul setărilor browserului, puteți decide dacă permiteți, blocați sau ștergeți module cookie și care anume. Instrucțiuni pentru browserul dumneavoastră puteți găsi aici: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativ, puteți instala așa-numiții Ad-Blocker, de ex. Ghostery.

Date Google reCAPTCHA
Protecția formularelor completate pe internet
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor